Viac o povolaní bezpečnostný technik

Podľa §23 Bezpečnostný technik (BT)

(1) Bezpečnostný technik môže byť fyzická osoba, ktorá
a) má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvovala odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a na základe vykonanej skúšky získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika (ďalej len „osvedčenie
bezpečnostného technika“) u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, alebo

b) získala odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a osvedčenie bezpečnostného technika na základe vykonanej
skúšky v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na oprávnenej škole (ďalej len „škola“),
ktorá obsah a rozsah študijného zamerania bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vymedzila po dohode s Národným inšpektorátom práce,
a tak získala oprávnenie na výchovu a vzdelávanie bezpečnostného technika.

3 Pri skúške musí fyzická osoba preukázať odborné vedomosti, znalosť a schopnosť uplatňovať právne predpisy a ostatné predpisy na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosť prakticky vykonávať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci V skúšobnej komisii na vykonanie skúšky zriadenej osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, musia byť najmenej traja
členovia, z toho najmenej jeden ABT Ak fyzická osoba nevykonala skúšku úspešne, môže ju opakovane vykonať najskôr po uplynutí
jedného mesiaca odo dňa neúspešne vykonanej skúšky

4 Osvedčenie bezpečnostného technika  sa vydá do 15 dní po úspešnom vykonaní skúšky pred komisiou organizovanou školou alebo osobou oprávnenou na
výchovu a vzdelávanie Škola a osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, vedie evidenciu vydaných osvedčení bezpečnostného technika

6 Osvedčenie bezpečnostného technika  sa vydáva na neurčitý čas. Bezpečnostný technik  je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia bezpečnostného technika aktualizačnú odbornú prípravu podľa osobitného predpisu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej
odbornej prípravy je osvedčenie bezpečnostného technika neplatné.

7 Bezpečnostný technik písomne oznámi a doloží škole alebo osobe oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá vydala osvedčenie bezpečnostného technika, každú zmenu
údajov podľa odseku 5 písm e) Škola alebo osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, ktorá vydala pôvodné osvedčenie bezpečnostného technika, bezplatne
vydá nové osvedčenie bezpečnostného technika s aktualizovanými údajmi po predložení pôvodného osvedčenia bezpečnostného technika

8 Bezpečnostný technik, ktorému bolo odobraté osvedčenie bezpečnostného technika, môže vykonať skúšku najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o odobratí osvedčenia bezpečnostného technika

Mám záujem o tento kurz


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.