Kurz Bezpečnostný technik - základná príprava 176 hod

Cena kurzu 540€
Dĺžka trvania 176 hodín

Základná odborná príprava: Bezpečnostný technik 

Teraz aj diaľkovou formou cez e-learningový systém Y-edu

Cieľová skupina:
Osoby so záujmom pôsobiť v oblasti ochrany práce a BOZP a žiadatelia o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika. 

Požadované vstupné vzdelanie a prax:
Ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Organizačná forma kurzu:
E-learning

Výučba bude prebiehať cez náš e-learningový systém Y-Edu, kde Vám kurz sprístupníme. Z technického hľadiska je potrebný iba prístup na internet, žiadne aplikácie. Študovať sa dá cez počítač, tablet, telefón. Budete si môcť študovať jednotlivé témy kurzu vo Vami zvolenom čase, keď Vám to bude vyhovovať. Po prihlásení sa do kurzu sa Vám zobrazí menu s témami, ktoré si môžete študovať v ľubovoľnom poradí. Každá téma má stanovený minimálny čas na štúdium. Podmienkou na to, aby Vám časomiera bežala, je byť prihlásený.  Kurz trvá 176 hod., rovnako ako prezenčný kurz. V kurze budete mať nosné témy spracované vo forme videí a učebných textov, budete si môcť stiahnuť veľa doplnkových materiálov, ktoré Vám poslúžia do praxe. Nesedíte priamo za počítačom s lektorom na druhej strane, avšak samozrejme je možnosť učivo konzultovať s našimi lektormi.

Rozsah vzdelávacieho programu

176 hodín

Osvedčenie

Po overení odborných vedomostí získa uchádzač osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon povolania bezpečnostného technika s neobmedzenou platnosťou, s povinnosťou absolvovať každých 5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov.

Cena kurzu

Základná odborná príprava Bezpečnostný technik 450€ bez DPH / 540€ s DPH
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov 75€ bez DPH / 90€ s DPH
Príprava ku skúškam Autorizovaného bezpečnostného technika 75€ bez DPH / 90€ s DPH

*Pokiaľ je Vaše osvedčenie staršie ako 5 rokov, stalo sa neplatným, a pre získanie nového platného osvedčenia je potrebné absolvovať celú odbornú prípravu v hodnote.

Chcem vedieť viac o povolaní bezpečnostného technika.

Obsah kurzu Bezpečnostný technik:

  1. Bezpečnostné požiadavky
  2. Ochrana zdravia
  3. Pracovno-právne vzťahy
  4. Technická bezpečnosť
  5. Systém manažérstva BOZP

1. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci upravená právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vybrané právne záväzné akty a iné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie a ich orgánov a vybrané dokumenty Medzinárodnej organizácie práce - 68 hodín

2. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci upravená v právnych predpisoch vydaných na vykonanie zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie a ich orgánov a vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia, poskytovanie prvej pomoci a vybrané oblasti priemyselnej ergonómie - 36 hod,

3. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci podľa ekonomických činností, najmä v stavebníctve, poľnohospodárstve a lesníctve, doprave a skladovaní, zdravotníctve a soc. pomoci  - 30 hod.

Viac o kurze bezpečnostný technik

Často kladené otázky

Kurz bezpečnostný technik sa otvára priebežne podľa záujmu počas celého roka. O najbližšom termíne kurzu sa informujte telefonicky na tel.č. 0908/ 810 174 alebo mailom na info@yourscool.sk.

Pozrite si yoursCOOL kanál na youtube.com

Už ste bezpečnostný technik? Pozrite si informácie k aktualizačnej odbornej príprave bezpečnostných technikov.

Mám záujem o tento kurz


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.