info@yourscool.sk

Kurz Bezpečnostný technik - základná príprava 176 hod

Cena kurzu 540€
Dĺžka trvania 18 dní

Základná odborná príprava: Bezpečnostný technik

Podľa toho, ako sa bude situácia vyvíjať, kurzy otvorímer buď v letných mesiacoch júl - august alebo od septembra. 

Na kurz Bezpečnostný technik udelil Národný inšpektorát práce oprávnenie č.:VVZ-0075/16-01.2.

Cieľová skupina:
Osoby so záujmom pôsobiť v oblasti ochrany práce a BOZP a žiadatelia o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika. 

Požadované vstupné vzdelanie a prax:
Ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Organizačná forma kurzu:
Prezenčná

Rozsah vzdelávacieho programu

176 hodín

Osvedčenie

Po overení odborných vedomostí získa uchádzač osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon povolania bezpečnostného technika s neobmedzenou platnosťou, s povinnosťou absolvovať každých 5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov.

Cena kurzu

Základná odborná príprava Bezpečnostný technik 450€ bez DPH / 540€ s DPH
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov 75€ bez DPH / 90€ s DPH
Príprava ku skúškam Autorizovaného bezpečnostného technika 75€ bez DPH / 90€ s DPH

*Pokiaľ je Vaše osvedčenie staršie ako 5 rokov, stalo sa neplatným, a pre získanie nového platného osvedčenia je potrebné absolvovať celú odbornú prípravu v hodnote.

Chcem vedieť viac o povolaní bezpečnostného technika.

Obsah kurzu Bezpečnostný technik:

  1. Bezpečnostné požiadavky
  2. Ochrana zdravia
  3. Pracovno-právne vzťahy
  4. Technická bezpečnosť
  5. Systém manažérstva BOZP

1. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci upravená právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vybrané právne záväzné akty a iné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie a ich orgánov a vybrané dokumenty Medzinárodnej organizácie práce - 68 hodín

2. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci upravená v právnych predpisoch vydaných na vykonanie zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie a ich orgánov a vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia, poskytovanie prvej pomoci a vybrané oblasti priemyselnej ergonómie - 36 hod,

3. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci podľa ekonomických činností, najmä v stavebníctve, poľnohospodárstve a lesníctve, doprave a skladovaní, zdravotníctve a soc. pomoci  - 30 hod.

Viac o kurze bezpečnostný technik

Často kladené otázky

Kurz bezpečnostný technik sa otvára priebežne podľa záujmu počas celého roka. O najbližšom termíne kurzu sa informujte telefonicky na tel.č. 0908/ 810 174 alebo mailom na info@yourscool.sk.

Pozrite si yoursCOOL kanál na youtube.com

Už ste bezpečnostný technik? Pozrite si informácie k aktualizačnej odbornej príprave bezpečnostných technikov.

 

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.