Školenia Elektrotechnik §21, §22, §23, §24

Cena kurzu 100€
Dĺžka trvania 3 dni (19-27 hod. podľa §)

Odborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23, §24

Na školenia elektrotechnikov udelil Národný inšpektorát práce oprávnenia č. VVZ-0012/15-05.1 pre elektrotechnikov a č. VVZ-0118/15-05.2 pre revíznych technikov.

Cieľová skupina:
Školenia sú určené pre žiadateľov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na vyhradených technických zariadeniach elektrických pre nasledovné stupne odbornosti:

Elektrotechnik §21

Samostatný elektrotechnik §22

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky §23

Požadované vstupné vzdelanie a prax:
Pre zaradenie uchádzačov do výchovnej a vzdelávacej aktivity je potrebné:

 • dosiahnutý vek 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť na prácu na VTZ elektrických
 • dosiahnutá prax podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z.
 • absolvovať stanovenú odbornú prípravu
 • overenie odborných vedomostí

Vyhláška č. 508/2009 Z.z. definuje nasledovné odborné vzdelanie a prax pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti na činnosť na technických zariadeniach elektrických:

1. Elektrotechnik podľa §21
vzdelanie: vyučený, ÚSO, VŠ
prax: bez praxe

2. Samostatný elektrotechnik podľa §22
vzdelanie: vyučený, ÚSO, VŠ
prax: do 1000V 1 rok, nad 1000V 2 roky

3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa §23
vzdelanie: vyučený + prax: do 1000V 4 roky, nad 1000V 5 rokov
vzdelanie: ÚSO + prax: do 1000V 3 roky, nad 1000V 4 roky
vzdelanie: VŠ + prax: do 1000V 2 roky, nad 1000V 3 roky

Organizačná forma kurzu:
prezenčná 

Rozsah výchovnej a vzdelávacej aktivity:
1. Elektrotechnik podľa §21 - 19 hodín
2. Samostatný elektrotechnik podľa §22 - 23 hodín
3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa §23 - 27 hodín

Obsah školení pre elektrotechnikov: 

 • projekt výchovy a vzdelávania schválený Národným inšpektorátom práce Košice
 • učebné materiály budú uchádzačom poskytnuté na CD nosiči

Osvedčenie: 
po overení odborných vedomostí získa uchádzač osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon povolania

Cena:
Odborná príprava 100€

*Pokiaľ je Vaše osvedčenie staršie ako 5 rokov, stalo sa neplatným, a pre získanie nového platného osvedčenia je potrebné absolvovať celú odbornú prípravu v plnom rozsahu v hodnote 100€.

Aktualizačná odborná príprava

Organizačná forma kurzu:
prezenčná 

Rozsah výchovnej a vzdelávacej aktivity:

 1. Elektrotechnik podľa §21 - 8 hodín
 2. Samostatný elektrotechnik podľa §22 - 8 hodín
 3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa §23 - 8 hodín
 4. Revízny technik §24 - 8 hodín

Obsah školenia: 

 1. zmeny vo všeobecných požiadavkách
 2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach,
 3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci na elektrických zariadeniach 

Osvedčenie: 
po overení odborných vedomostí získa uchádzač osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy

Cena:
Aktualizačná odborná príprava 50€ s DPH

Mám záujem o tento kurz


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.