Organizačný poriadok vzdelávacieho centra yoursCOOL

1.Podmienky výučby

 1. Vzdelávacie a rekvalifikačné centrum YSC je spoločnosť zapísaná v ORSR Trnava, Vložka číslo:  30751/T garantuje kvalitu výučby
 2. Maximálny počet účastníkov v jazykových kurzoch je 6. Pri odborných kurzoch takisto dbáme na to, aby počtom účastníkov nebola znížená kvalita vzdelávania.
 3. Vzdelávacie a rekvalifikačné centrum YSC si vyhradzuje právo neotvoriť kurz z vlastných prevádzkových dôvodov.
 4. Vzdelávacie a rekvalifikačné centrum YSC si vyhradzuje právo na zmenu termínu, rozsahu a času kurzov.
 5. Vzdelávacie a rekvalifikačné centrum YSC si vyhradzuje právo na zmenu lektora počas kurzu.
 6. Účastník je povinný pred zaradením do jazykového kurzu absolvovať vstupný test, pokiaľ nie je úplný začiatočník, prípadne je povinný preukázať sa certifikátom potvrdzujúcim jeho jazykovú úroveň.
 7. Účastník je povinný, ak to vyžaduje charakter kurzu, zabezpečiť si na vyučovanie predpísanú učebnicu.
 8. Účastník je povinný správať sa tak, aby nenarušoval priebeh výučby a v súlade s dobrými mravmi a zaužívanými normami.
 9. V učebniach nie je dovolené používať mobilné telefóny. Všetky telefonáty si prosím vybavte mimo učební.
 10. V priestoroch vzdelávacieho centra je zakázané  fajčiť.
 11. Počas štátnych sviatkov sa nevyučuje a výučba sa nenahrádza, pokiaľ nie je stanovené inak.
 12. Vzdelávacie a rekvalifikačné centrum YSC nenesie zodpovednosť za veci, ktoré si poslucháč na kurz prinesie.

2. Registrácia do kurzu

 1. Poslucháč je zaregistrovaný do kurzu na základe riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky, odovzdanej vo vzdelávacom centre a po uhradení poplatku za kurz.

3. Poplatok za kurz a platobné podmienky

 1. Poplatok kurzu je uvedený v aktuálnej ponuke  kurzov. Zahŕňa vstupné testovanie, výučbu a vystavenie dokladu o absolvovaní kurzu.
 2. Poplatok za kurz musí byť uhradený  pred nástupom do kurzu alebo v dohodnutom termíne. 
 3. Vystavenie duplikátu potvrdenia o úhrade poplatku za kurz je možné maximálne 1 rok dozadu.

4. Podmienky vrátenia poplatku za kurz a storno poplatky

Vzdelávacie centrum YSC vráti poslucháčovi:

 1. 100% zo zaplatenej sumy za kurz v prípade zrušenia kurzu YSC alebo odstúpenia poslucháča z kurzu skôr, ako začne.
 2. 80% zo zaplatenej sumy za kurz v prípade, že poslucháč odstúpi z kurzu v prvom týždni výučby.
 3. Po ukončení prvého týždňa výučby nemá poslucháč nárok na vrátenie poplatku za kurz.
 4. Vymeškávanie výučby zo strany poslucháča nie je dôvodom na pomerné zníženie ceny kurzu alebo vrátenie časti poplatku.

5. Vylúčenie z kurzu

1. Vzdelávacie centrum YSC si vyhradzuje právo vylúčiť poslucháča z kurzu bez vrátenia poplatku za kurz v nasledovných prípadoch:

 • poškodzovanie alebo krádež majetku a vybavenia školy
 • vážne narušovanie vyučovacieho procesu (napr. stav pod vplyvom alkoholu a omamných látok, fyzické napadnutie, arogantné vystupovanie voči poslucháčom a lektorovi a pod...)
 • verbálne urážanie alebo fyzické napadnutie personálu vzdelávacieho centra YSC
 • neuhradenie poplatku za kurz v stanovenom termíne, resp. v dohodnutom termíne

2. Vzdelávacie centrum YSC si vyhradzuje právo neumožniť poslucháčovi registráciu v kurze, ak:

 • v minulosti neuhradil poplatok za kurz
 • vážne narušoval vyučovací proces v minulých kurzoch

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.