Semestre: 24.09. - 7.12. 2018 | 14.01. - 29.03. 2019 | 08.04. - 21.06. 2014

BOZP školenia pre zamestnancov

BOZP školenia

Vzdelávacie a rekvalifikačné centrum yoursCOOL zabezpečí pre firmy BOZP školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

Podľa zákona č.124/2006 Z.z. §7 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca 
- s právnymi predpismi a ostatnžými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť
- s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, s dopadmi,ktoré môže spôsobiť na zdraví a s ochranou pred nimi
- so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca

Na základe oprávnenia od národného inšpektorátu práce č.: VVZ-0076/16-01.1 zabezpečíme:

- vstupné školenia BOZP: oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
- opakované školenia BOZP: oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
- školenia vodičov referentských vozidiel 

Školenia prebiehajú priamo v prevádzke zákazníka alebo v školiacom stredisku YSC, s.r.o. na Námestí Jozefa Herdu 1 v Trnave. 

Jazyk školení: SK / EN / DE

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.