Viac o kurze bezpečnostný technik

                 Filozofiou kurzu je osvojenie si komplexu odborných poznatkov, aby bezpečnostní technici vedeli zisťovať, posudzovať a hodnotiť úrazové a havarijné riziká a zdroje a príčiny vzniku nežiaducich udalostí. Vďaka kurzu budú účastníci schopní zabezpečiť vypracovanie systému poskytovania a používania OOPP, vypracovať interné predpisy a pokyny k BOZP, vypracovať a viesť dokumentáciu a spolupracovať pri tvorbe koncepcie politiky bezpečnosti práce a vykonávaní školení.

                 Cieľ kurzu: Absolvent kurzu pozná a v praxi aplikuje vedomosti o postupoch a metódach práce podporujúcich bezpečnosť práce.

                 Úspešní absolventi získajú osvedčenie bezpečnostného technika. Osvedčenie má celoslovenskú a neobmedzenú platnosť za podmienky, že bezpečnostný technik absolvuje každých 5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu.

                Kurz je určený predovšetkým pre žiadateľov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika a osobám so záujmom pôsobiť v oblasti BOZP.

Pre zaradenie uchádzačov do výchovnej a vzdelávacej aktivity je potrebné:
- dosiahnutý vek 18 rokov
- ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
 

Metódy výučby:                                                                  
● modelové situácie
● diskusia
● prípadové štúdie
● brainstorming
odborný výklad s praktickými cvičeniami

Rozsah odbornej prípravy: 176 hod.
1. Všeobecné požiadavky 30 hod.
2. Osobitné požiadavky 134 hod.
3. Konzultácie a overovanie vedomostí 12 hod.

Rozsah aktualizačnej odbornej prípravy:
16 hodín

Obsah výchovnej a vzdelávacej aktivity tvoria:
1. Všeobecné požiadavky
2. Osobitné požiadavky
 

1. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci upravená právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vybrané právne záväzné akty a iné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie a ich orgánov a vybrané dokumenty Medzinárodnej organizácie práce - 68 hodín

2. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci upravená v právnych predpisoch vydaných na vykonanie zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie a ich orgánov a vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia, poskytovanie prvej pomoci a vybrané oblasti priemyselnej ergonómie - 36 hod,

3. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci podľa ekonomických činností, najmä v stavebníctve, poľnohospodárstve a lesníctve, doprave a skladovaní, zdravotníctve a soc. pomoci  - 30 hod.

Pre kvalifikované vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby si bezpečnostný technik osvojí komplex odborných poznatkov, aby vedel:

a)   zisťovať, posudzovať a hodnotiť

  1.  úrazové a havarijné riziká a iné ohrozenia zdravia,
  2.  zdroje a príčiny vzniku nežiaducich udalostí,

b)   zabezpečiť vypracovanie

      1.   systému a programu výchovy a vzdelávania,

      2.   systému poskytovania a používania osobných ochranných pracovných prostriedkov a ochranných zariadení,

      3.   interných predpisov, pravidiel a pokynov bezpečnosti práce,

      4.   interného kontrolného systému bezpečnosti práce,

      5.   harmonogramu prehliadok a skúšok technických zariadení a vyhradených technických zariadení,

      6.   interného informačného systému bezpečnosti práce a systému vedenia dokumentácie bezpečnosti práce,

      7.   záznamov z vyšetrovania služobných a pracovných úrazov, prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení,

      8.   rozborov výskytu nežiaducich udalostí a chorôb z povolania,

      9.   plánu preventívnych lekárskych prehliadok,

      10. zoznamu rizikových prác,

      11. zoznamu zakázaných prác pre ženy a mladistvých,

c)   spolupracovať pri

      1.   vypracovaní koncepcie politiky bezpečnosti práce,

      2.   vykonávaní školení a overovaní vedomostí z požiadaviek bezpečnosti práce.

Mám záujem o tento kurz


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.