Príprava ku skúškam Autorizovaného bezpečnostného technika

Cena kurzu 90€
Dĺžka trvania 1 deň

Príprava ku skúškam Autorizovaného bezpečnostného technika

Po úspešnom absolvovaní odbornej prípravy bezpečnostného technika a po dvojročnej praxi sa môžu bezpečnostní technici prihlásiť na skúšku Autorizovaného bezpečnostného technika. Táto skúška sa koná na príslušnom inšpektoráte práce. Prihlásiť na skúšku sa môžete písomne na Národnom inšpektoráte práce v Košiciach. Násôedne obdržíte pozvánku na skúšku autorizovaného bezpečnostného technika.

Filozofiou kurzu je upevnenie si komplexu odborných poznatkov potrebných na úspešné zvládnutie skúšky autorizovaného bezpečnostného technika.

Cieľ a obsah kurzu: Absolvent prípravy vie preukázať znalosť právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie  bezpečnosti a ochrany zdravia   pri práci a schopnosť uplatňovať ich ako aj  znalosť požiadaviek na zaistenie bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci  a schopnosť prakticky ich vykonávať. Absolvent pozná bezpečnostné predpisy z jednotlivých tried STN a STN EN. Súčasťou prípravy na skúšky autorizovaného bezpečnostnéhop technika sú aj príslušné STN a STN EN týkajúce sa bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení.

Pre zaradenie uchádzačov do výchovnej a vzdelávacej aktivity je potrebné:
- preukázanie sa platným osvedčením o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika

Mám záujem o tento kurz


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.