Kurz Bezpečnostný technik Informačný list

Informačný list: kurz Bezpečnostný technik

Filozofiou kurzu je osvojenie si komplexu odborných poznatkov, aby bezpečnostní technici vedeli zisťovať, posudzovať a hodnotiť úrazové a havarijné riziká a zdroje a príčiny vzniku nežiaducich udalostí. Vďaka kurzu budú účastníci schopní zabezpečiť vypracovanie systému poskytovania a používania OOPP, vypracovať interné predpisy a pokyny k BOZP, vypracovať a viesť dokumentáciu a spolupracovať pri tvorbe koncepcie politiky bezpečnosti práce a vykonávaní školení.

Cieľ kurzu: Permanentná, trvalá výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov je neoddeliteľnou súčasťou celoštátnych preventívnych opatrení na zaistenie bezpečnosti práce.Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov je špecifická v tom, že sa prelína všetkými pracovným činnosťami v národnom hospodárstve, pričom nároky na ovládanie poznatkov z bezpečnosti práce, ako aj pri riadení, hodnotení rizík, obsluhe technických zariadení, technologických liniek a pracovného miesta sú rôzne.
Pre kvalifikované vykonávanie úloh bezpečnostnotechnickej služby si bezpečnostní technici osvoja komplex potrebných odborných poznatkov.

Úspešní absolventi získajú osvedčenie bezpečnostného technika. Osvedčenie má celoslovenskú a neobmedzenú platnosť za podmienky, že bezpečnostný technik absolvuje každých 5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu.

Kurz je určený predovšetkým pre žiadateľov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika a osobám so záujmom pôsobiť v oblasti BOZP.

Pre zaradenie uchádzačov do výchovnej a vzdelávacej aktivity bezpečnostných technikov je potrebné:
- dosiahnutý vek 18 rokov
- ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Metódy výučby:                                                                  
odborný výklad s praktickými cvičeniami
● modelové situácie
● diskusia
● prípadové štúdie
● brainstorming

Rozsah

Rozsah aktualizačnej odbornej prípravy bezpečnostných technikov: odbornej prípravy: 176 hod.
1. Všeobecné požiadavky 30 hod.
2. Osobitné požiadavky 134 hod.
3. Konzultácie a overovanie vedomostí 12 hod.

16 hodín

Obsah výchovnej a vzdelávacej aktivity tvoria:
1. Všeobecné požiadavky
2. Osobitné požiadavky
 

1. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci upravená právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vybrané právne záväzné akty a iné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie a ich orgánov a vybrané dokumenty Medzinárodnej organizácie práce - 68 hodín

2. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci upravená v právnych predpisoch vydaných na vykonanie zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie a ich orgánov a vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia, poskytovanie prvej pomoci a vybrané oblasti priemyselnej ergonómie - 36 hod,

3. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci podľa ekonomických činností, najmä v stavebníctve, poľnohospodárstve a lesníctve, doprave a skladovaní, zdravotníctve a soc. pomoci  - 30 hod.

Mám záujem o tento kurz


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.