Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Cena kurzu 90€
Dĺžka trvania 2 dni

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Opakované, tiež nazývané permanentné alebo periodické vzdelávanie, po nadobudnutí odbornej spôsobilosti u bezpečnostných technikov, sa nezaobíde bez ďalšieho zvyšovania si kvalifikácie a je nenahraditeľnou súčasťou pri každom výkone povolania.
Je zamerané najmä na nové alebo zmenené nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká pri práci a najnovšie zmeny v legislatívnej oblasti týkajúcej sa bezpečnosti práce, pracovného prostredia a ďalšie aktuálne poznatky v oblasti bezpečnosti práce, vrátane výmeny skúseností medzi účastníkmi vzdelávania.

Filozofiou kurzu je upevnenie si komplexu odborných poznatkov a oboznámenie bezpečnostných technikov s najnovšími právnymi predpismi a technickými normami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Cieľ kurzu: Absolvent kurzu pozná aktuálne znenia právnych predpisov a v praxi aplikuje vedomosti o postupoch a metódach práce podporujúcich bezpečnosť práce.

Úspešní absolventi získajú potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy bezpečnostných technikov v zmysle §16 ods.8 zákona č.124/2006 Z.z.. Absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy predlžuje platnosť osvedčenia o 5 rokov.

Kurz je určený pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov.

Pre zaradenie uchádzačov do výchovnej a vzdelávacej aktivity je potrebné:

- preukázanie sa platným osvedčením o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika, resp. autorizovaného bezpečnostného technika.

Metódy výučby:                                                                  
● pútavý, odborný výklad s praktickými cvičeniami
● modelové situácie
● diskusia
● prípadové štúdie
● brainstorming

Rozsah aktualizačnej odbornej prípravy bezpečnostných technikov:
16 hodín

Obsah výchovnej a vzdelávacej aktivity tvoria:
Aktuálne znenie právnych predpisov a technických noriem z oblastí:

1. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci upravená právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vybrané právne záväzné akty a iné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie a ich orgánov a vybrané dokumenty Medzinárodnej organizácie práce.

2. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci upravená v právnych predpisoch vydaných na vykonanie zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie a ich orgánov a vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia, poskytovanie prvej pomoci a vybrané oblasti priemyselnej ergonómie.

3. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci podľa ekonomických činností, najmä v stavebníctve, poľnohospodárstve a lesníctve, doprave a skladovaní, zdravotníctve a soc. pomoci.

Mám záujem o tento kurz


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.