Zdravotná spôsobilosť ako podmienka na zaradenie do kurzu

Aby ste mohli byť zaradení do niektorých z kurzov na získanie odbornej spôsobilosti, musíte si dať potvrdiť u lekára zdravotnú spôsobilosť na danú činnosť. Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu Vám môže potvrdiť váš všeobecný lekár alebo pracovná zdravotná služba. 

Takéto potvrdenie potrebujete pri kurzoch:

kurz elektrotechnické minimum
kurz elektrotechnik §21
kurz samostatný elektrotechnik §22
kurz elektrotechnik na riadenie prevádzky alebo riadenie činnosti §23
školenie viazač bremien
školenie obsluhy zdvíhacích zariadení - všetky typy, aj brány

Študentom na prebiehajúcich kurzoch elektrotechnikov budeme akceptovať lekársky posudok na tlačivách prihlášky. 

Od nového roku si študenti, resp. záujemci o štúdium, budú musieť dať potvrdiť u lekára tlačivo podľa §31 ods. 1 až 5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Toto tlačivo Vám automaticky dáme pri prihlásení sa na kurz, príp. si ho môžete stiahnuť na našej webstránke yourscool.sk


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.