info@yourscool.sk

Podvojné účtovníctvo

Na kurz Podvojné účtovníctvo udelilo Ministerstvo školstva akreditáciu č. 3386/2015/107/1.

Cieľová skupina:
Modulový vzdelávací program Podvojné účtovníctvo je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti podvojného účtovníctva. Po obsahovej, materiálnej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti a uplatnil sa na trhu práce ako účtovník.
Požadované vstupné vzdelanie:
ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie
Organizačná forma kurzu:
kombinovaná
Rozsah vzdelávacieho programu: 120 hod.
Osvedčenie:
Účastník kurzu získa osvedčenie s celoštátnou a doživotnou platnosťou.
Cena:
Modul - Podvojné účtovníctvo - 250€ bez DPH / 300€ s DPH
 
V cene kurzu je kompletná výučba, učebné materiály, záverečná skúška a vydanie osvedčenia. Cena je konečná vrátane všetkých poplatkov.
 
Obsah vzdelávacieho programu:
Zákon o účtovníctve
Dlhodobý majetok, zásoby
Finančné účty, zúčtovacie vzťahy
Kapitálové účty, dlhodobé záväzky
Účtovanie nákladov
Účtovanie výnosov
Závierkové a podsúvahové účty
Účtovná závierka a daňové priznanie PO
 
Absolvent modulu pozná terminológiu a súvisiace právne predpisy v platnom znení. Vie samostatne účtovať v sústave podvojného účtovníctva ručne alebo prostredníctvom účtovného softvéru. Dokáže viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady a daňové priznania, viesť peňažný denník. Vie aplikovať praktické postupy jednoduchého účtovania.
 
Kurz sa otvára priebežne podľa záujmu počas celého roka. O najbližšom termíne kurzu sa informujte telefonicky na tel.č. 0908/ 810 174 alebo mailom na info@yourscool.sk.

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.