Odborná spôsobilosť bezpečnostného technika

Bezpečnostný technik vykonáva úlohy bezpečnostno-technickej služby na základe platného osvedčenia v súlade s ustanoveniami zákona o BOZP.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika získate na našom kurze bezpečnostný technik. Ako bezpečnostný technik ste povinný absolvovať najmenej každých 5 rokov od vydania osvedčenia bezpečnostného technika aktualizačnú odbornú prípravu.

Po dvoch rokoch praxe bezpečnostného technika od vydania osvedčenia bezpečnostného technika sa môžete prihlásiť na odbornú prípravu pre autorizovaných bezpečnostných technikov. Po absolvovaní prípravy sa prihlásite na skúšku pred skúšobnou komisiou, ktorú vymenúva Národný inšpektorát práce. Táto sa skúška sa koná niekoľkokrát do roka, zakaždým v inom meste, o termínoch sa môžete informovať priamo na Národnom inšpektoráte práce.

Vykonávanie činnosti bezpečnostného technika bez platného osvedčenia je sankciované pokutou vo výške od 300 do 33 000 €. Preto si dávajte pozor na termíny, aby Vám osvedčenie nestratilo platnosť.

S nami sa nemusíte báť. Všetkých absolventov kurzov pred uplynutím lehoty na absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy bezpečnostného technika vopred upozorňujeme, preto Vám s nami Vaše osvedčenie nikdy neprepadne.


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.