info@yourscool.sk

Jazykové certifikáty ECL

U nás máte možnosť spraviť si certifikát z cudzieho jazyka

angličtina, nemčina, francúzština, ruština, španielčina

Jazyková skúška ECL sa koná pod záštitou Európskeho konzorcia jazykov priamo v našom vzdelávacom centre päťkrát do roka. Skúšku absolvujete počas jedného dňa, najskôr písomnú časť, a následne po prestávke ústnu časť. Skúška je zameraná na písomnú a verbálnu komunikáciu uchádzačov a pozostáva z úloh rozdelených do 4 oblastí.

Cena skúšky: 99€ 

Prípravné kurzy na certifikáty trvajú jeden trimester (3 mesiace). Na kurzoch sa preberajú ukážkové testy na čítanie a počúvanie, jednotlivé témy pre ústnu časť skúšky, tipy na ústnu a písomnú komunikáciu. Formou domácich úloh sa precvičuje písanie textov. Študenti obdržia presný poriadok a harmonogram skúšky ako aj požiadavky na úspešné zvládnutie skúšky.

Termíny skúšok: v mesiacoch február, apríl, jún, október, december. Presné dni skúšok sa menia každý rok, o aktuálnych termínoch skúšok sa prosím informujte.

Jazyková skúška ECL sa koná pod záštitou Európskeho konzorcia jazykov priamo v našom vzdelávacom centre päťkrát do roka. Skúšku absolvujete počas jedného dňa, najskôr písomnú časť, a následne po prestávke ústnu časť. Skúška je zameraná na písomnú a ústnu komunikáciu uchádzačov a pozostáva z úloh rozdelených do 4 oblastí.

1. čítanie textu s porozumením 

čas: 25 minút
Študent dostane 2 texty. Úlohy sú koncipované tak, aby bolo jasné, či študent textu porozumel. Možné úlohy: dosadzovanie chýbajúcich slov do textu, priradenie nadpisov k častiam textu, odpovedanie na otvorené otázky a podobne.

2. písanie textu 

čas: 50 minút
Študent dostane 2 úlohy. Študent píše text (120-130 slov) na danú tému. Hodnotí sa gramatická správnosť, formálna stránka textu - či študent dodržal znaky osobného listu vs. formálneho textu a či sa študent vyjadril k bodom daným v úlohách.

3. počúvanie textu s porozumením

čas: 25-30 minút
Študent počúva 2 nahrávky. Každú nahrávku si vypočuje 2 razy. Úlohy sú navrhované tak, aby bolo jasné, či študent nahrávke porozumel. Možné úlohy: výber správnej možnosti, otvorené otázky.

4. komunikačné schopnosti 

čas: 20 minút
Pri ústnej komunikácii má študent ukázať, že vie komunikovať a vyjadriť svoj postoj v rôznych situáciách. Táto časť sa skladá z úvodného rozhovoru, z riadeného rozhovoru podľa zadaných tém a z opisu obrázka.

Za každú časť môžete získať 25 bodov. Nepíšete gramatický test a nerobíte žiadne prekladové úlohy. Skúška je úspešná, ak získate z ústnej a z písomnej časti minimálne 40 bodov, a celkovo z oboch častí minimálne 60 bodov. Testy sa opravujú v krajine cudzieho jazyka, po vyhodnotení sa certifikáty posielajú do nášho vzdelávacieho centra a následne rozdajú absolventom skúšky.

Aká je úspešnosť pri získavaní jazykového certifikátu?

Doteraz evidujeme 100-percentnú úspešnosť študentov na skúškach pre získanie jazykového certifikátu.
Študenti si robili skúšky na úrovniach B1, B2 a C1.

Podrobnejší popis ECL jazykovej skúšky, ktorá sa koná priamo v your sCOOL, nájdete tu.

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.