Semestre: 24.09. - 7.12. 2018 | 14.01. - 29.03. 2019 | 08.04. - 21.06. 2014

Školenie Elektrotechnik §21, §22, §23, §24

Odborná príprava elektrotechnikov §21, §22, §23, §24

Najbližší termín: otvárame priebežne podľa záujmu
Na školenia elektrotechnikov udelil Národný inšpektorát práce oprávnenia č. VVZ-0012/15-05.1 pre elektrotechnikov a č. VVZ-0118/15-05.2 pre revíznych technikov.

Cieľová skupina:
Školenia sú určené pre žiadateľov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na vyhradených technických zariadeniach elektrických pre nasledovné stupne odbornosti:
Elektrotechnik §21
Samostatný elektrotechnik §22
Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky §23
 
Požadované vstupné vzdelanie a prax:
Pre zaradenie uchádzačov do výchovnej a vzdelávacej aktivity je potrebné:
- dosiahnutý vek 18 rokov
- zdravotná spôsobilosť na prácu na VTZ elektrických
- dosiahnutá prax podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z.
- absolvovať stanovenú odbornú prípravu
- overenie odborných vedomostí
 
Vyhláška č. 508/2009 Z.z. definuje nasledovné odborné vzdelanie a prax pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti na činnosť na technických zariadeniach elektrických:
1. Elektrotechnik podľa §21
vzdelanie: vyučený, ÚSO, VŠ
prax: bez praxe
2. Samostatný elektrotechnik podľa §22
vzdelanie: vyučený, ÚSO, VŠ
prax: do 1000V 1 rok, nad 1000V 2 roky
3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa §23
vzdelanie: vyučený + prax: do 1000V 4 roky, nad 1000V 5 rokov
vzdelanie: ÚSO + prax: do 1000V 3 roky, nad 1000V 4 roky
vzdelanie: VŠ + prax: do 1000V 2 roky, nad 1000V 3 roky
 
Organizačná forma kurzu:
prezenčná 
Rozsah výchovnej a vzdelávacej aktivity:
1. Elektrotechnik podľa §21 - 19 hodín
2. Samostatný elektrotechnik podľa §22 - 23 hodín
3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa §23 - 27 hodín
 

Obsah školení pre elektrotechnikov: 

- projekt výchovy a vzdelávania schválený Národným inšpektorátom práce Košice
- učebné materiály budú uchádzačom poskytnuté na CD nosiči

Osvedčenie: 
po overení odborných vedomostí získa uchádzač osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon povolania
Cena:
Odborná príprava 100€

*Pokiaľ je Vaše osvedčenie staršie ako 5 rokov, stalo sa neplatným, a pre získanie nového platného osvedčenia je potrebné absolvovať celú odbornú prípravu v plnom rozsahu v hodnote 100€.

Aktualizačná odborná príprava

Organizačná forma kurzu:
prezenčná 
Rozsah výchovnej a vzdelávacej aktivity:
1. Elektrotechnik podľa §21 - 8 hodín
2. Samostatný elektrotechnik podľa §22 - 8 hodín
3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa §23 - 8 hodín
4. Revízny technik §24 - 8 hodín
Obsah školenia: 
1. zmeny vo všeobecných požiadavkách
2. zmeny právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach,
3. aktuálne poznatky súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci na elektrických zariadeniach 
Osvedčenie: 
po overení odborných vedomostí získa uchádzač osvedčenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy
Cena:
Aktualizačná odborná príprava 50€ s DPH
PDF icon prihlaska_na_stiahnutie.pdf

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.