Odborná príprava elektrotechnikov

Informačný list

Filozofiou kurzu je oboznámiť sa s aktuálnymi odbornými poznatkami a s predpismi v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení so zameraním na elektrické zariadenia a s ich praktickým dopadom na činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických. Cieľom je oboznámiť sa s novými STN pre oblasť elektrických zariadení a vymeniť si aktuálne poznatky a skúsenosti v oblasti praktického uplatňovania nových predpisov pre elektrické zariadenia.

Cieľ kurzu: Absolvent kurzu pozná a v praxi aplikuje odborné vedomosti o činnosti na VTZ elektrických..

Úspešní absolventi získajú osvedčenie lektora, ktoré ich oprávňuje zabezpečovať a vykonávať výchovu a vzdelávanie dospelých v rôznych oblastiach celoživotného a odborného vzdelávania. Osvedčenie má celoslovenskú a neobmedzenú platnosť.

Kurz je určený predovšetkým pre žiadateľov o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na vyhradených technických zariadeniach elektrických pre nasledovné stupne odbornosti:
Elektrotechnik §21

Samostatný elektrotechnik §22

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky §23

Pre zaradenie uchádzačov do výchovnej a vzdelávacej aktivity je potrebné:

- dosiahnutý vek 18 rokov
- zdravotná spôsobilosť na prácu na VTZ elektrických
- dosiahnutá prax podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z.
- absolvovať stanovenú odbornú prípravu
- overenie odborných vedomostí

Metódy výučby:                                                                  
odborný výklad s praktickými cvičeniami
● modelové situácie
● diskusia
● prípadové štúdie
● brainstorming

Rozsah odbornej prípravy:
1. Elektrotechnik podľa §21 - 19 hodín
2. Samostatný elektrotechnik podľa §22 - 23 hodín
3. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa §23 - 27 hodín

Rozsah aktualizačnej odbornej prípravy:
8 hodín pre všetky stupne odbornej spôsobilosti

Obsah výchovnej a vzdelávacej aktivity tvoria:
1. Všeobecné požiadavky
2. Osobitné požiadavky
 
2.1 Ochrana pred úrazom el. prúdom
2.2 Zriaďovacie predpisy pre rôzne elektrické zariadenia do 1000 V
2.3 Ochrana pred bleskom a účinkami atmosférickej a statickej energie
2.4 Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, ochrana pred statickou elektrinou v týchto priestoroch (výbuch horľavých plynov a pár, výbuch horľavých prachov a výbuch výbušnín)
2.5 Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
a) elektrické zariadenia do 1000 V (napr. všeobecne, stroje, rozvádzače, el. náradie, kancelárska technika a pod.)
b) elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
c) bleskozvody a ochrana pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny
2.6 Bezpečnosť pri práci na elektrických zariadeniach

Mám záujem o tento kurz


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.