Semestre: 24.09. - 7.12. 2018 | 14.01. - 29.03. 2019 | 08.04. - 21.06. 2019

Jazykové certifikáty ECL

Ak chcete byť úspešní, zviditeľniť sa na prijímacích pohovoroch, ak chcete mať svoje vzdelanie podložené uznávaným jazykovým certifikátom, ak sa chystáte do zahraničia, alebo na študentskú či pracovnú stáž, nenechajte si ujsť možnosť získať jazykový certifikát pohodlne priamo v našej jazykovej škole.

Certifikáty ECL pod záštitou Európskeho konzorcia pre certifikáciu znalostí moderných jazykov sú medzinárodne uznávané v celej Európe. Skúšku ECL môžete absolvovať v úrovniach A2, B1, B2, C1 vo všetkých európskych jazykoch.

Priebeh skúšky

Jazyková skúška ECL je zameraná na písomnú a verbálnu komunikáciu uchádzačov. Skúška pozostáva z úloh rozdelených do 4 oblastí.

1. čítanie textu s porozumením čas: 25 minút

Študent dostane 2 texty. Úlohy sú koncipované tak, aby bolo jasné, či študent textu porozumel. Možné úlohy: dosadzovanie chýbajúcich slov do textu, priradenie nadpisov k častiam textu, odpovedanie na otvorené otázky a podobne.

2. písanie textu čas: 50 minút

Študent dostane 2 úlohy. Študent píše text (120-130 slov) na danú tému. Hodnotí sa gramatická správnosť, formálna stránka textu - či študent dodržal znaky osobného listu vs. formálneho textu a či sa študent vyjadril k bodom daným v úlohách.

3.počúvanie textu s porozumením čas: 25-30 minút

Študent počúva 2 nahrávky. Každú nahrávku si vypočuje 2 razy. Úlohy sú navrhované tak, aby bolo jasné, či študent nahrávke porozumel. Možné úlohy: výber správnej možnosti, otvorené otázky.

4. komunikačné schopnosti čas: 20 minút

Pri ústnej komunikácii má študent ukázať, že vie komunikovať a vyjadriť svoj postoj v rôznych situáciách. Táto časť sa skladá z úvodného rozhovoru, z riadeného rozhovoru podľa zadaných tém a z opisu obrázka.

Za každú časť môžete získať 25 bodov. Nepíšete gramatický test a nerobíte žiadne prekladové úlohy. Skúška je úspešná, ak získate z ústnej a z písomnej časti minimálne 40 bodov, a celkovo z oboch častí minimálne 60 bodov.

Témy na ústnu skúšku:

Študenti sa vyjadrujú k 15 nasledujúcim témam:

 1. Indivíduum
 2. Medziľudské vzťahy
 3. Rodina
 4. Byt, bydlisko
 5. Cestovanie, doprava
 6. Nakupovanie, obchody
 7. Komunikácie, udržiavanie kontaktov
 8. Služby
 9. Kultúra, zábava
 10. Počasie, klíma
 11. Zdravie, choroby
 12. Šport
 13. Médiá
 14. Záľuby
 15. Učenie, práca

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.