Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Cena kurzu 156€
Dĺžka trvania 3 dni

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Opakované, permanentné alebo periodické vzdelávanie po nadobudnutí odbornej spôsobilosti u technikov požiarnej ochrany sa nezaobíde bez ďalšieho zvyšovania si kvalifikácie a je nenahraditeľnou súčasťou pri každom výkone povolania.
Je zamerané najmä na nové alebo zmenené nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká pri práci a najnovšie zmeny v legislatívnej oblasti týkajúcej sa požiarnej ochrany, vrátane výmeny skúseností medzi účastníkmi vzdelávania.

Filozofiou kurzu je upevnenie si komplexu odborných poznatkov a oboznámenie technikov požiarnej ochrany s najnovšími právnymi predpismi a technickými normami v oblasti požiarnej ochranyi.

Cieľ kurzu: Absolvent kurzu pozná aktuálne znenia právnych predpisov a v praxi aplikuje vedomosti o postupoch a metódach v požiarnej ochrane.

Úspešní absolventi získajú potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy bezpečnostných technikov v zmysle §16 ods.8 zákona č.124/2006 Z.z.. Absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy predlžuje platnosť osvedčenia o 5 rokov. Účastníkom z trnavského kraja zorganizujeme skúšku na Krajskom riaditeľstve hasičského a záchranného zboru v Trnave.

Kurz je určený pre technikov požiarnej ochrany a špecialistov požiarnej ochrany.

Pre zaradenie uchádzačov do výchovnej a vzdelávacej aktivity je potrebné:

- preukázanie sa platným osvedčením o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany.

Metódy výučby:                                                                  
● pútavý, odborný výklad s praktickými cvičeniami
● modelové situácie
● diskusia
● prípadové štúdie
● brainstorming

Rozsah aktualizačnej odbornej prípravy bezpečnostných technikov:
30 hodín

Obsah výchovnej a vzdelávacej aktivity tvoria:
Aktuálne znenie právnych predpisov a technických noriem týkajúcich sa problematiky.

Mám záujem o tento kurz


Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.