Semestre: 25.09. - 9.12. 2017 | 15.01. - 31.03. 2018 | 09.04. - 23.06.2018

Technik požiarnej ochrany

Základná odborná príprava: Technik požiarnej ochrany

Najbližší kurz už 18.9.2017
 
Na kurz Technik požiarnej ochrany udelilo Ministerstvo vnútra akreditáciu č. 21/2017.
 
Cieľová skupina:
Osoby so záujmom pôsobiť v oblasti ochrany práce a BOZP a žiadatelia o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany. 

Požadované vstupné vzdelanie a prax:
ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Organizačná forma kurzu:
prezenčná
Rozsah vzdelávacieho programu: 
120 hodín
 

Osvedčenie: 
Na konci odbornej prípravy technikov požiarnej ochrany získa účastník potvrdenie o absolvovaní tajto prípravy, s ktorým sa prihlási na overovanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochranytechnika na Krajskom riaditeľstve Hasičského a záchranného zboru v Trnave. Po úspešnom overení získa osvedčenie technika požiarnej ochranys neobmedzenou platnosťou, s povinnosťou absolvovať každých 5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu technikov požiarnej ochrany.

Cena:
Technik požiarnej ochrany 325€ bez DPH / 390€ s DPH
Preventivár požiarnej ochrany obce 240€ bez DPH / 288€ s DPH
 

*Pokiaľ je Vaše osvedčenie staršie ako 5 rokov, stalo sa neplatným, a pre získanie nového platného osvedčenia je potrebné absolvovať celú odbornú prípravu v hodnote.

Obsah vzdelávacieho programu Technik požiarnej ochrany:
1. Všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pred požiarmi, organizácia a riadenie ochrany pred požiarmi a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov na úseku ochrany pred požiarmi 
2. Základné požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb; protipožiarna bezpečnosť pri skladovaní horľavých látok a manipulácii s horľavými látkami 
3. Protipožiarna bezpečnosť technologických a elektrických zariadení; parametre, činnosť a podmienky prevádzkovania požiarnotechnických zariadení, zabezpečenie stavieb vodou na hasenie požiarov, procesy horenia a hasenia, hasičská technika a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi 
 
 

 

Kurz bezpečnostný technik sa otvára priebežne podľa záujmu počas celého roka. O najbližšom termíne kurzu sa informujte telefonicky na tel.č. 0908/ 810 174 alebo mailom na info@yourscool.sk.

Pozrite si yoursCOOL kanál na youtube.com

Ste bezpečnostný technik? Pozrite si informácie k aktualizačnej odbornej príprave bezpečnostných technikov.

 

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.