Semestre: 25.09. - 9.12. 2017 | 15.01. - 31.03. 2018 | 09.04. - 23.06.2018

Kurz Bezpečnostný technik - základná príprava 176 hod

Základná odborná príprava: Bezpečnostný technik

Najbližší kurz už 2.10.2017

Na kurz Bezpečnostný technik udelil Národný inšpektorát práce oprávnenie č.:VVZ-0075/16-01.2.

Cieľová skupina:
Osoby so záujmom pôsobiť v oblasti ochrany práce a BOZP a žiadatelia o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika. 
Požadované vstupné vzdelanie a prax:
ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
Organizačná forma kurzu:
prezenčná
Rozsah vzdelávacieho programu: 
176 hodín
 

Osvedčenie: 
po overení odborných vedomostí získa uchádzač osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon povolania bezpečnostného technika s neobmedzenou platnosťou, s povinnosťou absolvovať každých 5 rokov aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov.
Cena:
Bezpečnostný technik 450€ bez DPH / 540€ s DPH
Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov 75€ bez DPH / 90€ s DPH
Príprava ku skúškam Autorizovaného bezpečnostného technika 75€ bez DPH / 90€ s DPH

*Pokiaľ je Vaše osvedčenie staršie ako 5 rokov, stalo sa neplatným, a pre získanie nového platného osvedčenia je potrebné absolvovať celú odbornú prípravu v hodnote.

Obsah vzdelávacieho programu Bezpečnostný technik:
1. Bezpečnostné požiadavky
2. Ochrana zdravia
3. Pracovno-právne vzťahy
4. Technická bezpečnosť
5. Systém manažérstva BOZP
 

1. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci upravená právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vybrané právne záväzné akty a iné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie a ich orgánov a vybrané dokumenty Medzinárodnej organizácie práce - 68 hodín

2. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci upravená v právnych predpisoch vydaných na vykonanie zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie a ich orgánov a vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia, poskytovanie prvej pomoci a vybrané oblasti priemyselnej ergonómie - 36 hod,

3. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci podľa ekonomických činností, najmä v stavebníctve, poľnohospodárstve a lesníctve, doprave a skladovaní, zdravotníctve a soc. pomoci  - 30 hod.

Často kladené otázky

Kurz bezpečnostný technik sa otvára priebežne podľa záujmu počas celého roka. O najbližšom termíne kurzu sa informujte telefonicky na tel.č. 0908/ 810 174 alebo mailom na info@yourscool.sk.

Pozrite si yoursCOOL kanál na youtube.com

Už ste bezpečnostný technik? Pozrite si informácie k aktualizačnej odbornej príprave bezpečnostných technikov.

Mám záujem o tento kurz


Otestuj sa
Zisti svoju úroveň jazyka na www.ysctesty.sk

Aktualizačné školenia (AOP)
S NAMI VÁM PLATNOSŤ OSVEDČENIA NEPREPADNE.